TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM AN NINH CHO SẢN PHẨM BẢO MẬT

Bất kể là đối với các nhóm doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, hộ gia đình, văn phòng, cảnh sát và công chúng, Tiêu chuẩn Thử nghiệm an ninh Bảo mật (2001, 2002) đại diện cho chứng chỉ cho sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả liên quan đến các sản phẩm an ninh.

 2001-12-31
0